All for Joomla All for Webmasters

Sửa lỗi phpMyAdmin – “Error during session start; please check your PHP”

Trong quá trình sử dụng VPS, đôi lúc bạn sẽ gặp thông báo sau khi truy cập vào phpMyAdmin: phpMyAdmin – Error Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser. Nguyên nhân ở đây do webserver […]

Xem tiếp

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng […]

Xem tiếp

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS

Để xem phiên bản PHP hiện tại bạn hãy sử dụng lệnh php -v hoặc php-fpm -v 1. Thêm repo epel, remi ## CentOS 7 ## yum install epel-release rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm ## CentOS 6 ## yum install epel-release rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 2. Cài đặt PHP’s Zend Opcache ## PHP 7.0 ## yum --enablerepo=remi,remi-php70 install […]

Xem tiếp
Hướng dẫn dử dụng DNS miễn phí của CloudLayar

Hướng dẫn dử dụng DNS miễn phí của CloudLayar

CloudLayar là một công cụ bảo mật website cho phép bạn bảo vệ bất kỳ tên miền nào khỏi các cuộc tấn công của Hackers, DDoS, Malware, Bots hoàn toàn miễn phí

Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Comodo Positive SSL

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Comodo Positive SSL

Chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, nó thiết lập một liên kết được mã hóa giữa máy chủ chứa dữ liệu website và trình duyệt của người dùng một cách an toàn.

Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt Zoc Terminal kết nối SSH

Hướng dẫn cài đặt ZOC Terminal kết nối SSH

ZOC Terminal là một công cụ sử dụng giao thức SSH để kết nối vào VPS và tiến hành cài đặt, chỉnh sửa tương tự như Putty. Chương trình này hỗ trợ nhiều chức năng, bảo mật hơn và nhất là sử dụng được Ctrl+C, Ctrl+V

Xem tiếp